Книги

Notice: Undefined index: cur_lang in /home/u30538/u30538.netangels.ru/www/wolf/app/models/Page.php(341) : eval()'d code on line 9

Книги

Кљзге аќаган
Ерак офыкларны гљрселдђтеп, утлы-яшенле укларын ялт-йолт уйнатып, салмак кына књк књкри. Инде октябрь аеныћ да ахыры якынлашып килгђн бу кљннђрдђ, џаваларны ићлђп кљзге аќаган балкышлары уйнавы, басу-кырларны, урман-болыннарны њзенећ шифалы ќылы яћгырлары белђн сыйлавы, ђлбђттђ, књк капусы ачылуы кебек, табигатьтђ сирђк була торган гаќђеп могќизалы књренеш. Бу исђ, ђле дђ чђчђк-гљлле, кояшлы-ямьле ќђйнећ кљчле-куђтле булуын, аныћ ђле дђ дђрт-дђрманы барлыгын раслаучы дђлил лђбаса. Ђнђ бит, офыкларны бер-берлђренђ тоташтырып, дљньяны аллы-гљлле тљслђргђ бизђп, искиткеч салават књпере дђ сузылды. Ул књк йљзенећ аяз ягына авышып, кояш нурларына кереп чумды. Авторныћ бу китабы, ђнђ шул кљзге аќаган балкышлары џђм салават књперенећ тылсымлы тљслђре кебек тойгы-хислђрен, сљйгђн халкыныћ килђчђк язмышы љчен борчылулы-хафалы тирђн уйларын чагылдыра.
Памир
Менђ аяз кљннђрдђ дђ, књккђ ашкан кыя-тау башларында кар бураннары уйнаткан, искиткеч мђџабђт Памир таулары. Менђ, ђнђ шул сокландыргыч тылсымлы тауларныћ тирђн тљпкеллђреннђн ташып чыккан чишмђлђрнећ саф суларын њзенђ ияртеп, ургылып аккан Пђнќе елгасы. Ул, бер њк вакытта, СССР џђм Ђфганстан дђњлђтлђренећ чиклђрен билгелђњче символ хезмђтен дђ њти. Эреле-ваклы шул тау-кыялар итђгенђ сыенып, Пђнќе елгасы њзђнлеклђрендђ яшђгђн кешелђр янђшђсендђ чик сакчыларыныћ заставалары да урнашкан. Поэмада дићгез тигезлегеннђн биш мећ ике йљз метр биеклектђге «Баш гљмбђз» заставасында хезмђт иткђн хђрбилђрнећ тормыш-кљнкњрешлђре сурђтлђнђ. 30-40 џђм аннан да югарырак температура булганда да, чик сакчылары унар сђгать буе сакта торып, ил халкыныћ иминлеген књз карасыдай итеп саклый. Тарлавыклар арасыннан улап-давыллап, кар љермђлђре уйнатып «Ђфган ќиле» искђндђ дђ, љстђге кайры туннары пиджаксыман юкарып калгандай булып, котырынган ќил њзђк бђгырьлђренђ њтеп айкаса да, алар њзлђренећ хђрби антларына тугры кала. Хђер, застава тормышыныћ бљтен кырыс чынбарлыгын укучы њзе дђ тояр дип белик.
  • Русский
  • English
  • Татарча